Bidden in de Richting van Jeruzalem en Decorum in Sjoel

 

Een sfeer van intense devotie

Een sfeer van intense devotie

Het bidden in de richting van Jeruzalem beschouw ik als een bijbelse verplichting, die ook in acht genomen moet worden als een messiasbelijdende gemeente nog geen functionerende synagoge met Arke en Bimah heeft, of als iemand de dienst alleen thuis bidt.

Deze praktijk heeft duidelijke bijbelse grondslagen en is geworteld in de Torah zelf. Een eerste manifestatie ervan vinden we in Ex. 33:8-10.

Exodus 33:8-10
“En het geschiedde, wanneer Moshe uitging naar de tent, stond al het volk op, en een ieder stelde zich in de deur van zijn tent; en zij zagen Moshe na, totdat hij de tent ingegaan was. En het geschiedde, als Moshe de tent ingegaan was, zo kwam de wolkkolom nederwaarts, en stond in de deur van de tent, en Hij sprak met Moshe. En als het volk de wolkkolom zag staan in de deur van de tent, zo stond al het volk op, en zij bogen zich, een ieder in de deur van zijn tent.”

Hier zien we dat het heiligdom als plaats van de goddelijke aanwezigheid eer bewezen wordt. Wanneer de Tempel wordt gebouwd en ingewijd, zien we dat koning Salomo het als een vanzelfsprekendheid beschouwt dat ook in omstandigheden waarin men niet in de Tempel kan bidden, men althans bidt “in de richting van deze stad die Gij verkoren hebt, en van het huis dat ik voor uw naam gebouwd heb” (II Kronieken 6:34). Profetisch breidt Salomo dit uit tot de situatie van een toekomstige ballingschap (in II Kr. 6:38). Tijdens de babylonische ballingschap nam de profeet Daniel deze gebedsrichting zelfs in acht toen het heiligdom verwoest was (zie Daniel 6:11). Want de plaats waar de Tempel stond had zijn intrinsieke heiligheid niet verloren. Het was de plaats waaraan HaSjeem zijn aanwezigheid verbonden had en waar de Tempel eens herbouwd zou worden.

Wat dit betreft verschilt onze situatie niet van die van de Israelieten in de babylonische ballingschap, of van de Joden na de verwoesting van de tweede Tempel. Ook wij verwachten de herbouw van de Tempel, en bovendien de terugkeer van Jesjoea. De Wederkomst zal plaatsvinden te Jerusalem, op de Olijfberg. Het spreekt daarom min of meer vanzelf dat gelovigen in Jesjoea de orientatie van de gebedsrichting, zoals deze in het Jodendom bestaat, in acht nemen.

De orientatie van de gebedsrichting op Jeruzalem leidt vanzelfsprekend tot dezelfde orientatie van ook de gebouwen die nu onze gebedshuizen zijn, de synagoges. De synagoge is, op een weliswaar beperkte manier en als een ‘klein heiligdom’, een weerspiegeling van de aardse Tempel, zoals de aardse Tempel op zijn beurt een weerspiegeling is van de hemelse Tempel. Daarom hoort zowel de orientatie van de synagoge als de indeling ervan en de plaats en diversiteit van degenen die deelnemen aan de eredienst — zoals mannen, vrouwen, rabbijnen, oudsten en andere ambtsdragers — tijdens de dienst in overeenstemming te zijn met hun functie in de gemeente.

In het bijzonder volgt hieruit dat degene die voorgaat tijdens de dienst (de Chazzan) zich dus niet moet opstellen tegenover de gemeente, d.w.z. met het aangezicht naar de gemeente gekeerd. De voorganger hoort tijdens de dienst met de rug naar de gemeente te staan, in de richting van de heilige Arke, die een afbeelding is van het Allerheiligste. Door deze opstelling wordt het theocentrische karakter van de dienst uitgedrukt en de blijvende betrekking op de Tempel. In een traditionele synagoge staat de voorganger in de tussenruimte tussen de Bimah en de Arke, dus met zijn rug naar de Bimah en zijn aangezicht naar de Arke. Ook de Torahlezing, die op de Bimah plaatsvindt, geschiedt in de richting van de Arke. Er wordt dus voorgelezen met de rug naar de gemeente en het aangezicht naar de Arke. De enige uitzondering hierop is de derasja of prediking. In een dienst waarin een predikatie plaatsvindt, keert de rabbijn of degene die de predikatie verricht zich naar de gemeente.

Als een plaatselijke gemeente zich deze algemene beginselen van decorum en orde tijdens de dienst eigen gemaakt heeft, zal het veel gemakkelijker zijn voor de leiding om ook de overige vereisten van de bijbelse etiquette, bijvoorbeeld voor hoofdbedekking en/of haarbedekking, te handhaven. Het gaat dan niet enkel om het geisoleerde punt van een hoofdoekje of een bepaald type haardracht voor de vrouwen en een hoed of keppel voor de mannen, maar om een algemeen iets dat de verschillende rollen en functies binnen de gemeente raakt. Er bestaat dan ook veel minder gevaar voor allerlei onoirbare moderne fratsen — zoals vrouwen die een talliet of keppel willen dragen en daarmee het onderscheid tussen mannen en vrouwen willen verdoezelen. Wanneer de rollen en functies van iedereen, ook de onderscheiden tussen de leidinggevenden en de andere gemeenteleden, duidelijk zijn en duidelijk gehandhaafd worden, heeft iedere groep zijn eigen eer en identiteit.

Veel ergernis en onnodige discussie op dit gebied kan voorkomen kan worden indien de leiding slechts een ferm standpunt inneemt en vooral het onderscheid in zitplaatsen voor mannen en vrouwen handhaaft. Een synogoge is nu eenmaal geen huiskamer en een dienst is geen familie-bijeenkomst.

Een van de moeilijkheden bij het wennen aan de synagogale dienst is dat veel Messianics afkomstig zijn uit evangelicale of protestantse groepen en denominaties met maar een zeer rudimentair liturgisch en ritueel leven. In het Protestantisme is de cultus vrijwel vervangen door een soort leer- of predik-dienst, wat vanuit joods perspectief een misvatting is. Leren of studeren doe je weliswaar óók in sjoel, maar niet primair tijdens de dienst. De rabbinale preek of derasja heeft dan ook lang niet altijd een sterk leergehalte en is meestal maar kort. Bovendien wordt ook niet in alle orthodoxe gemeenten regelmatig gepreekt. In sommige synagoges, zo heb ik mij laten vertellen, is dit alleen gebruikelijk in verband met instructies voor naderende feestdagen, zoals Pesach en de Hoge Feestdagen.

Het reciteren van de Torah tijdens de diensten heeft primair een cultische strekking en geschiedt daarom, net als de gebeden, georiënteerd op Jeruzalem. Messianics die vroeger traditoneel of conservatief katholiek geweest zijn, hebben dit merkwaardigerwijze veel beter in de gaten dan Protestanten. Zij gingen naar de Mis waar de priester celebreerde met de rug naar het volk en gekeerd naar het altaar, zoals de Chazzan gekeerd staat naar de Arke. Ongetwijfeld is dit katholieke gebruik uit het vroegere joodse ontstaan, net zoals de G’dslamp in de katholieke kerk is ontstaan uit het eeuwige licht (Ner Tamid) dat voor de Arke hangt. Vanuit dit cultische perspectief is de protestantse wijze van doen beslist een achteruitgang en een teken van secularisatie. Hier staat de instructie van de gelovigen centraal in plaats van het vereren van G’d. Niet dat ik wil zeggen dat die instructie onbelangrijk is, maar zij moet niet worden verward met het uitvoeren van een cultische dienst. In de Tempel was er zelfs helemaal geen preekgestoelte.

Wie heden ten dage een messiaanse dienst bezoekt treft meestal een liturgische opstelling aan die noch tradioneel protestants, noch traditioneel joods is, en die welbeschouwd niet eens liturgisch functioneel is, maar typisch uit de evangelicale wereld stamt, waar men met alle oude kerkelijke en synagogale tradities gebroken heeft. Een ‘worship-team’, zoals het genoemd wordt, staat op een verhoging of podium vóórin, met allerlei muziekinstrumenten, en leidt de dienst, en de gemeente vult eenvoudig de zaal zonder enige indeling in mannen en vrouwen — of anderzins volgens liturgische normen en functies.

Dit is een opstelling die stamt uit de wereld van het theater en het entertainment en niets met liturgie en eredienst uitstaande heeft. Veel Messianics hebben hier echter geen enkele moeite mee en argumenteren rondweg dat de oude katholieke christelijke traditie óf verkeerd óf althans niet gezaghebbend en dus irrelevant is. Zij zijn hierin echter slachtoffer van een groot misverstand en hebben volstrekt niet door dat veel oude liturgische principes nu juist uit het Jodendom stammen, en dat men in dit opzicht meer kan leren van het oude katholieke verleden dan van het evangelicale Christendom dat uit de XIXde eeuw stamt. Ze hebben niet door dat hun eigen terugkeer naar de Torah en de joodse levenswijze zich niet verdraagt met de evangelicale wijze van eredienst, die naar traditioneel joods liturgisch besef een vorm van ongehoorde nieuwlichterij is.

Deze in de evangelicale wereld gegroeide en op het theater geënte liturgische gebruiken staan op gespannen voet met zowel de wereld van het traditionele Jodendom als die van het traditionele Christendom, en leiden ertoe dat de sfeer van eerbied en ontzag verloren gaat. In de synagoge hoort men zich eerbiedig te gedragen. In veel sjoels staat boven de Arke de spreuk: “Weet voor Wiens Aangezicht gij staat”. Die sfeer van intense devotie dient gekoesterd en beschermd te worden door de indeling van de ruimte, door kleding en haardracht overeenkomstig bijbelse normen en door een bepaalde traditionele etiquette aangaande hoe men zich in een G-dshuis gedraagt. Zoals ik reeds zei, hebben ouderwetse katholieken daar beter oog voor dan de meeste protestanten. Het gaat immers om die devotie en die eerbied: die is het doel. Niet allerlei oppervlakkig enthousiasme en moderne zgn. spontaneïteit.

Op de een of andere idiote wijze is zelfs het chassidische gebruik om bij bepaalde gelegenheden te dansen opgepikt door moderne Messianics, en vervolgens totaal verhaspeld en verknipt en aan de man gebracht als zgn. ‘messianic dance’ of ‘davidic dance’ die tijdens de sjoeldienst wordt opgevoerd. Mannen en vrouwen dansen dan veelal met elkaar en door elkaar heen, wat in het licht van Bijbel uiterst bedenkelijk is en zeker geen historische wortels heeft. Dansen in de synagoge werd beslist niet gedaan in het Jodendom in de tijd van Jesjoea en de Apostelen.

Ik vermeld deze dingen in verband met het vraagstuk van de gebedsrichting en de inrichting en orientatie van de synagoge omdat het een met het ander in verband staat. Dit zijn overigens allemaal dingen die men zich niet onmiddellijk eigen kan maken maar waar men bereid moet zijn om in te groeien en de tijd voor dient te nemen. Als men als messiasbelijdende gemeenschap traditionele liturgische normen en principes gaat toepassen, zal het een tijd duren vóórdat, op persoonlijk niveau, alles goed aanvoelt. Net zoals het ritme van het joodse jaar moet wennen als men uit de christelijke kalender stapt, zo moeten ook deze dingen wennen en het duurt een tijd voordat ze een hechting krijgen met het gevoelsleven.

Eén van de belangrijkste dingen is hier het laten doordringen van het besef dat het in de synagogale dienst niet om subjectieve expressie gaat, maar dat de dienst een objectieve status heeft als officiële daad van het volk van G-d. In het verrichten van het openbare gebed neem ik eenvoudig mijn functie op me als lid van het volk van HaSjeem, en bid ik uitsluitend als vertegenwoordiger en deel van dit volk, van deze Gemeente, zonder eigen inbreng. Dit is óók het geval als ik het gebed alléén verricht, bijvoorbeeld op doordeweekse dagen. Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om mijn persoonlijke intenties en devoties, maar om de inschakeling van deze laatste in de objectieve gebedsintentie van de Gemeente, het Lichaam van de Messias. Daarom is het gebed en het synagoge-ritueel vastgelegd in liturgische rubrieken, zodat het niet ten offer valt aan de willekeur van het individu. Het Lichaam van de Messias is immers het objectieve instrument dat de Messias in deze wereld heeft. De liturgie dient dit te weerspiegelen en uit te drukken. De dienst hier op aarde is daarom steeds een participatie aan en een uitwerking van de dienst die de Messias zelf als Hoofd van de Gemeente in het hemels heiligdom uitvoert. Zij is een werk van de Messias zelf.

Een daaraan gerelateerd belang van de objectiviteit van traditie en continuïteit is bovendien dat deze op de duur allerlei slordige, ondoordachte, of ook overdreven trekken in onze persoonlijke devotie uitzuivert en ons leidt ons uit de sfeer van eigenbelang en persoonlijke preoccupaties.

De staande joodse traditie is naar mijn opvatting hier steeds de default optie. Niet in de zin dat zij de enig zaligmakend is — de H.Schrift is en blijft de hoogste gezagsinstantie — maar in de zin dat zij de eerste halachische en praktische optie is omdat zij een lange ervaring in zich bergt. Alternatieven verstrikken zich hier vaker dan men denkt in halachische fouten die dan later weer gecorrigeerd moeten worden. Bovendien, wat is de status van een alternatief als dit iets is wat iemand zomaar op een ogenblik bedacht heeft? Wat voor geestelijk gehalte heeft zo’n bedenksel en waarom zouden anderen er acht op slaan en zich voegen naar zo’n subjectief inzicht in plaats van bij de continuiteit van een grote traditie te rade te gaan?

Advertisements

0 Responses to “Bidden in de Richting van Jeruzalem en Decorum in Sjoel”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Blogs I Follow

Advertisements

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d bloggers like this: